КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ УкраїниКЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ України

Клікніть на , щоб відкрити нижчий рівень


Опис

Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП) є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93р. № 326 "Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".

ДКПП призначено для використання органами центральної та місцевої державної виконавчої влади, фінансовими органами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.

Використання ДКПП забезпечує умови для вирішення таких завдань:

- виконання комплексу облікових функцій щодо продукції та послуг в рамках робіт з державної статистики;

- складання   міжгалузевого   балансу   виробництва   і   розподілу   продукції  та послуг відповідно до системи національних рахунків;

- проведення    зіставлення    національних    статистичних    даних    з    даними Статистичної Комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН;

- подання інформації про вітчизняну продукцію та послуги на ринки інших країн через відповідні кодові позначення;

- організація та забезпечення функціонування системи оподаткування суб'єктів господарювання;

- створення інформаційних систем для забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків та торговельної діяльності з виходом на міжнародні електронні системи пересилання даних;

- використання кодів продукції та послуг ДКПП з системою перехідних ключів як   засіб   спілкування   під   час   роботи   з    міжнародними    банками   даних   в інформаційно-обчислювальних мережах.

Об'єктом класифікації в ДКПП є продукція та послуги, створені внаслідок усіх видів економічної діяльності.

ДКПП гармонізований з Державним класифікатором України ДК 009–96 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД). Об'єктам класифікації КВЕД на ієрархічних рівнях "секція - клас", як правило, відповідає класифікаційна позиція або група позицій ДКПП. Але ДКПП має більш глибоку деталізацію класифікаційних угруповань продукції та послуг. Це викликано гармонізацією ДКПП з Європейською класифікацією продукції та послуг за видами діяльності (СРА), яка, у свою чергу, пов'язана з Гармонізованою системою опису та кодування товарів (НS) та Комбінованою номенклатурою Європейського співтовариства (СN).

З метою збирання, обліку та оброблення статистичної інформації про продукцію промислового виробництва, а також вирішення завдань макро- і мікроекономічного рівня ДКПП містить номенклатуру типів продукції (розділи 13 - 36), гармонізовану з Переліком промислової продукції (РRODСОМ), який віддзеркалює об'єкти обстеження промислового виробництва в межах Європейського співтовариства.

Усе це забезпечує гармонізацію ДКПП з європейськими класифікаціями і створює умови для переходу України на міжнародну систему обліку та статистики.

Продукція та послуги галузей економіки — сільського господарства, рибного господарства, добувної промисловості, обробної промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту, державного управління тощо — згруповані в блоки (17 секцій та 16 підсекцій), які позначаються великими літерами латинського алфавіту. Ці літери не використовуються безпосередньо для ідентифікації продукції та послуг, а введені лише для зручності користувача.

За формою викладу ДКПП складається з блоку ідентифікації та блоку назви класифікаційних угруповань.

Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації та послідовну систему кодування із застосуванням цифрового коду.

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у ДКПП відповідає такій схемі:

XX - розділ;

ХХ.Х - група;

ХХ.ХХ - клас;

ХХ.ХХ.Х - категорія;

ХХ.ХХ.ХХ - підкатегорія;

ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ - тип.

Приклад

10.10.11.100,

де 10 — розділ "Вугілля кам'яне, вугілля буре та торф";

10.1 — група "Вугілля кам'яне";

10.10 — клас "Вугілля кам'яне";

10.10.1 — категорія "Вугілля кам'яне";

10.10.11 — підкатегорія "Вугілля кам'яне неагломероване";

10.10.11.100 — тип "Вугілля сортове".

Літерні позначення та цифрові коди ДКПП, що охоплюють класифікаційні угруповання "секція — підкатегорія", повністю відповідають позначенням та кодам Європейської класифікації продукції та послуг за видами діяльності (СРА).

Кодування продукції та послуг на нижчому класифікаційному рівні – тип – здійснюється за фасетною схемою, в якій самі фасети також структуризовані. Це забезпечує більшу стійкість структури ДКПП у процесі його ведення за рахунок того, що основні оперативні зміни об'єктів класифікації відбуваються на цьому рівні.

Цифрові коди на рівні сьомого, восьмого та дев'ятого розрядів призначені для деталізації типів продукції та послуг з урахуванням особливостей економічної діяльності в Україні. Цифрові коди продукції для розділів 13 - 36 на рівні восьми розрядів відповідають кодам продукції за РRODСОМ.

Гармонізація ДКПП за кодами з СРА та РRODСОМ дає змогу використовувати національні статистичні дані для зіставлення із статистичними даними Євростату без перехідних ключів і забезпечує можливість входження через систему перехідних ключів до зовнішньо-торговельних номенклатур (НS/СN) та центральної класифікації товарів (СРС).

Введення в дію ДКПП припиняє чинність «Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции» (ОКП - К, ОКП - А) в Україні.

Таблиці відповідності кодів ДКПП кодам ОКП та кодів ОКП кодам ДКПП (на рівні підкатегорії) подані відповідно в довідкових додатках А та Б.

Зміни до ДКПП внаслідок змін у КВЕД, європейських класифікаціях СРА та РRODСОМ, а також за пропозиціями міністерств, відомств і т. ін., погоджені в установленому порядку, вносить організація, що здійснює ведення ДКПП.

У ДКПП використовуються такі основні терміни та їхні визначення:

Продукція - результат діяльності чи процесів.

Примітка. Продукція може містити послуги, обладнання, перероблювані матеріали, програмне забезпечення чи їхні комбінації

(ДСТУ 3230-95).

Виріб - одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюють у штуках (екземплярах)

(ДСТУ 3278-95).

Послуга – наслідок безпосередньої взаємодії між постачальником та споживачем і внутрішньої діяльності постачальника для задоволення потреб споживача.

Примітка 1. Постачання чи використання матеріальних видів продукції може бути частиною надання послуги.

Примітка 2. Послуга може бути пов'язана з виробництвом та постачанням матеріальної продукції

(ДСТУ 3230-95).

Споживач – отримувач продукції, яка надається постачальником.

Примітка 1. У контрактній ситуації споживач може називатися покупцем.

Примітка 2. Споживачем може бути, наприклад, кінцевий споживач, користувач, пільговий споживач чи покупець.

Примітка 3. Споживач може бути зовнішнім чи внутрішнім.

(ДСТУ 3230-95).

Для  запису окремих  назв об'єктів  класифікаційних угруповань у ДКПП прийняті такі скорочення:

- відкидається попередня назва об'єкта чи її частина, якщо вони далі повторюються, а замість них ставиться «тире»;

- попередня назва об'єкта чи її частина, що відкидаються, відокремлюються похилою рискою.

Приклад

31.10.22.300 Електродвигуни змінного струму однофазні/

31.10.22.310 - потужністю 37,5-75 Вт

31.10.22.330 - потужністю 75-375 Вт

31.10.22.350 - потужністю 375-750 Вт

31.10.22.500 - потужністю більше 750 Вт

Скорочення    "н.в.і.у."    означає    "не    введені    в    інші    угруповання”, "поз." - класифікаційна позиція.